Skip to content
Menu

Bedelli askerlik başvrusu nasıl yapılır? İşte Bakanlar Kurulu kararının tam metni

Türkiye’de 30 yaşından gün almış yükümlüller için çıkarılan bedelli askerlik hizmeti için başvurular devam ediyor. 15 Haziran’a kadar 30 bin TL’yi yatıranlar bedelli askerlikten yararlanabilecek. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte bedelli askerliğin uygulama ve esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının tam metni

 

Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

 

2011/2531   1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

22 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28150

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2011/2531

 

Ekli “1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma, Bedelin Ödenmesi ve Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 14/12/2011 tarihli ve 1685 sayılı yazısı üzerine, 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN GEÇİCİ 46 NCI MADDESİ UYARINCA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA, BEDELİN ÖDENMESİ VE UYGULAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesi gereğince, bedelli askerlik hizmetinden yararlanma, başvuru şartlan, bedelin ödenmesi, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılma ve geri ödeme ile uygulamaya ilişkin diğer hususları düzenlemektir,

Dayanak

MADDE 2- (i) Bu Esaslar, 1111 sayılı Kanunun geçici 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (î) Bu Esasların uygulanmasında;

a)  Bakanlık; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b)    Bedel: Yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için ödemeleri gereken 30.000 Türk Lirasını,

c)     Kanun: 1111 sayılı Kanunu,

ç) Muafiyet belgesi: Askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayıldığını gösteren belgeyi.

d)   Özel Hesap: Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerden şartlan taşıyanların
ödeyecekleri bedellerin toplandığı ve Bakanlık adına;

l)Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TR700001001745001120115001 IBAN numaralı),

2)    Türkiye Halk Bankası (TR600001200945200005000027 IBAN numaralı),

3)    Türkiye Vakıflar Bankası (TR700001500158007299430751 IBAN numaralı), nezdinde Türk Lirası cinsinden açılan hesaplan,

e) Yükümlü: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik
hizmetine başlamamış, 31/12/2011 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış ve
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı
Kanuna tabi bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanma Şartlan, Başvurular ve Bedelin Ödenme Esasları

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma şartları

MADDE 4- (1) Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma şartlan aşağıda belirtilmiştir.

a)   Kanunun geçici 46 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b)   31/12/2011 tarihi itibanyla (bu tarih dahil) 30 yaşından gün almış olmak.

c)   6 ncı maddede yazılı makamlara en geç 15/6/2012 tarihine kadar (bu tarih dahil) şahsen yazılı olarak başvuruda bulunmak.

ç) Kanunda öngörülen bedeli ödemek.

(2) Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf olanlar da bu Esaslar çerçevesinde bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilirler.

 

Başvuru

MADDE 5- (1) Yükümlüler bedelli askerlikten yararlanma taleplerini askerlik şubesine, konsolosluklara veya Cumhuriyet savcılıklarına şahsen bildirirler.

(2) Hak sahipliği tespit edilen yükümlüler tarafından bedelin tamamının veya yarısının Özel Hesaba yatırılmış olması ve biri asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontun askerlik şubesi veya konsolosluklara, yükümlü tarafmdan şahsen, cezaevinde bulunan hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunan yükümlülerin ise vasi veya vekilleri tarafından, teslimi ile başvuru işlemi yapılmış olur.

Başvuruların yapılacağı makamlar

MADDE 6- (1) Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerden;

a)     Yurtiçinde bulunanların askerlik şubesi başkanlıklarına,

b)    Yurtdışında bulunanların Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına,

c)   Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunanların, bulundukları yer Cumhuriyet
savcılıkları aracılığıyla en yakm askerlik şubesine,

başvurmaları gerekir. Posta veya vekâlet yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez.

Bedelin ödenme esasları

MADDE 7- (!) Yükümlülerden. 4 üncü maddede belirtilen şartlan taşıyanlar; başvuru tarihinde 30.000 Türk Lirasını defaten veya başvuru tarihinde 15.000 Türk Lirasını defaten ve geriye kalan 15.000 Türk Lirasın; İse başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde defaten ödemekle yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taraflarca Yapılacak İşlemler

Askerlik şubelerince yapılacak işlemler

MADDE 8- (1) Askerlik şubeleri;

a)  Şahsen başvuruda bulunan yükümlülerin durumlarını kontrol ederek Kanun kapsamında olduğu anlaşılanlara, ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

b)     Hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunan yükümlüler hakkında, vekilleri veya vasileri tarafmdan Cumhuriyet savcılığından alınacak belgenin ibraz edilmesi şartıyla, durumlarım kontrol ederek ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

c)      Konsolosluklardan veya yabancı askerlik şubelerinden gelen başvuru evrakını kontrol eder. Yapılan inceleme sonucunda hatalı veya eksik düzenlenmiş evrakın birer suretini alarak asıllarını en seri vasıtayla ilgili makamlara gönderir, hata veya eksikliklerin giderilmesini müteakip anılan belgelerin iadesini ister.

ç) Başvurulan kabul edilen yükümlülerden ödemeleri gereken bedelin tamamım ödedikleri tespit edilenler hakkında nüfusa kayıtlı oldukları yer il veya ilçe idare kurullarından askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması kararının alınmasını teklif eder. İl veya ilçe idare kurulu tarafından alman kararıp iletilmesini müteakip, yükümlüye muafiyet belgesini en yakın askerlik şubesinden şahsen alması için davet yazısı gönderir. Konsolosluklara başvuran yükümlülerin iki nüsha muafiyet belgesini şahsen tebliğ edilmek üzere konsolosluğa, cezaevinde bulunan yükümlülerin iki nüsha muafiyet belgesini şahsen tebliğ edilmek üzere ilgili Cumhuriyet savcılığına gönderir.

d) 15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar ile başvurusu kabul edilen yükümlülerden bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlerin geri ödeme taleplerini içeren dilekçelerini üç ay içerisinde inceler ve geri ödeme yapılacakları Bakanlığa bildirir.

 

Konsolosluklarda yapılacak işlemler MADDE 9- (1) Konsolosluklar;

a)  Şahsen başvuruda bulunan yükümlülerin durumlarım kontrol ederek Kanun kapsamında olduğu anlaşılanlara, başvuru anında veya kalan ödemesi sırasında, ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

b)  Yurtdışında cezaevinde hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunan yükümlüler hakkında, vekilleri veya vasileri tarafından cezaevi idaresinden alınacak belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, durumlarını kontrol ederek ödemeleri gereken tutarı belirten belgeyi verir.

c)      Yükümlüler hakkında verilmiş askerlik hizmetini yerine getirilmiş sayılması karan alınması halinde askerlik şubeleri tarafından kendilerine gönderilen iki nüsha muafiyet belgesinin bir nüshasını yükümlüye verir, diğer nüshasını ise askerlik şubesine iade eder.

ç) 15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar ile başvurusu kabul edilen yükümlülerden bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlerin geri ödeme taleplerini içeren dilekçelerini kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderir.

Cumhuriyet savcılıklarınca yapılacak işlemler

MADDE Î0- (1) Cumhuriyet savcılıkları; cezaevinde bulunan hükümlü, tutuklu veya gözetim altındaki yükümlüler hakkında;

a)       Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, vekilleri veya vasileri vasıtasıyla işlemlerini yürütebiimeîeri için askerlik şubelerine ibraz edilmek üzere yükümlünün cezaevinde oidujiuna dair belge verir.

b)      Başvuru formunu cezaevi idaresinin huzurunda yükümlüye imzalatır ve askerlik şubesine iadesi için vekilleri veya vasilerine teslim eder.

c)       Askerlik hizmetini yerine getirilmiş sayılması kararı alınması halinde askerlik şubeleri tarafından kendilerine gönderilen iki nüsha muafiyet belgesinin bir nüshasını yükümlüye verir, diğer nüshasını ise askerlik şubesine iade eder.

ç) 15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlar ile başvurusu kabul edilen yükümlülerden bedelin tamamını ödemeden ölen veya askerliğe elverişsiz hale gelenlerin geri ödeme taleplerini içeren dilekçelerini kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderir.

Yükümlü tarafından yapılacak işlemler

MADDE 11- (1) Yükümlü, askerlik şubesi veya konsolosluktan alacağı ödenecek tutar ve bu tutarın yatırılacağı banka hesap numaralarını gösteren belge ile ödemesini yapar. Bankadan alacağı biri asıl olmak üzere toplam üç nüsha dekontu askerlik şubesine veya ilgili konsolosluğa teslim eder.

(2) Yükümlü muafiyet belgesini; askerlik şubesinden, konsolosluktan veya Cumhuriyet savcılığından şahsen teslim alır.

Banka tarafından yapılacak işlemler

MADDE 12- (1) Banka, yapılan ödeme karşılığında yükümlüye üç nüsha dekont verir. Dekonta yükümlünün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı. soyadı, baba adı, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe ile ödenen tutar ve ödemenin bedelli askerlik hizmeti için yapıldığı yazılır.

(2)      Yapılacak ödemeler sırasında komisyon, vergi ya da provizyon kesintisi yapılması gereken durumlarda, kesinti tutarı yükümlüye bildirilir ve bu tular yükümlü tarafından ayrıca ödenir.

(3)  Bedelli askerlik hizmeti ödemeleri; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası tarafından herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın aynı gün Özel Hesaba yatırılır. Yurtdışından yapılacak havalelerde, havale konusu tutarın bedelli askerlik hizmeti için olduğu belirtilir.

(4)  Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası; ödemede bulunan yükümlülerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı ile yatırdıkları tutarı içeren listeyi her ay sonu itibarıyla elektronik ortamda Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığına gönderir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Askerlik Hizmetini Yerine Getirmiş Sayılma ve Adli İşlemler

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma

MADDE 13- (1) Bedelin tamamını süresi içinde Ödeyen yükümlüler hakkında il ve ilçe idare kurullarından askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayılması kararı alınır ve askerlik şubelerince acemi yedeğe aktarılırlar.

Adli işlemler

MADDE 14- (1) Bedelli askerlik hizmeti başvuruları kabul edilmiş yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar sona erdirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kapsam Dışına Çıkarılma Halleri ve Geri Ödeme

Kapsam dışma çıkarılma halleri

MADDE 15- (1) Bedelli askerlik hizmeti için başvurusu kabul edilenlerden ödemelerini süresi içinde yerine getirmeyenler, ödemelerini tamamlamadan kendi isteği ile bu haktan faydalanmaktan vazgeçenler ile yararlanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar kapsam dışına çıkarılır.

(2) Kapsam dışına çıkarılan yükümlülerin işlemleri, tabi oldukları statüye göre yürütülür.

Geri ödeme işlemleri MADDE 16- (1) Yükümlülerin;

a)  15 inci maddeye göre bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmaları.

b)  Bedelin tamamım Ödemeden ölmeleri veya askerliğe elverişsiz hale gelmeleri, halinde ödedikleri bedel iade olunur.

 

(2)   Geri ödeme ile ilgili başvurular; yurtiçinde yükümlünün kayıtlı olduğu askerlik şubesine veya Cumhuriyet savcılıklarına, yurtdışında ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa dilekçe ile yapılır. Dilekçede banka IBAN numarası ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da belirtilir.

(3)   Bu başvurular yükümlüler veya vekilleri, vasi ya da kanuni mirasçıları tarafından altı ay içerisinde ikinci fıkrada belirtilen makamlara yapılır.

(4)   Başvurular askerlik şubesince üç ay içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda geri ödeme şartlarının oluştuğunun tespit edilmesi halinde yükümlünün veya hak sahiplerinin dilekçesi ve ödemeye ilişkin dekontun aslı veya ödeme yapıldığım ispata yarar belgeler yazı ekinde Bakanlığa gönderilir. Ödenmiş olunan bedel Bakanlıkça bir ay içerisinde iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 17- (î) Bu Esasların uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ilgisine göre Bakanlık veya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.